EFM32G_MSC_BitFieldsDevices

Macros

#define _MSC_ADDRB_ADDRB_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_ADDRB_ADDRB_MASK   0xFFFFFFFFUL
 
#define _MSC_ADDRB_ADDRB_SHIFT   0
 
#define _MSC_ADDRB_MASK   0xFFFFFFFFUL
 
#define _MSC_ADDRB_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_DEFAULT   0x00000001UL
 
#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_GENERATE   0x00000000UL
 
#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_IGNORE   0x00000001UL
 
#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_MASK   0x1UL
 
#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_SHIFT   0
 
#define _MSC_CTRL_MASK   0x00000001UL
 
#define _MSC_CTRL_RESETVALUE   0x00000001UL
 
#define _MSC_IEN_ERASE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_IEN_ERASE_MASK   0x1UL
 
#define _MSC_IEN_ERASE_SHIFT   0
 
#define _MSC_IEN_MASK   0x00000003UL
 
#define _MSC_IEN_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _MSC_IEN_WRITE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_IEN_WRITE_MASK   0x2UL
 
#define _MSC_IEN_WRITE_SHIFT   1
 
#define _MSC_IF_ERASE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_IF_ERASE_MASK   0x1UL
 
#define _MSC_IF_ERASE_SHIFT   0
 
#define _MSC_IF_MASK   0x00000003UL
 
#define _MSC_IF_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _MSC_IF_WRITE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_IF_WRITE_MASK   0x2UL
 
#define _MSC_IF_WRITE_SHIFT   1
 
#define _MSC_IFC_ERASE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_IFC_ERASE_MASK   0x1UL
 
#define _MSC_IFC_ERASE_SHIFT   0
 
#define _MSC_IFC_MASK   0x00000003UL
 
#define _MSC_IFC_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _MSC_IFC_WRITE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_IFC_WRITE_MASK   0x2UL
 
#define _MSC_IFC_WRITE_SHIFT   1
 
#define _MSC_IFS_ERASE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_IFS_ERASE_MASK   0x1UL
 
#define _MSC_IFS_ERASE_SHIFT   0
 
#define _MSC_IFS_MASK   0x00000003UL
 
#define _MSC_IFS_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _MSC_IFS_WRITE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_IFS_WRITE_MASK   0x2UL
 
#define _MSC_IFS_WRITE_SHIFT   1
 
#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCK   0x00000000UL
 
#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCKED   0x00000001UL
 
#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_MASK   0xFFFFUL
 
#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_SHIFT   0
 
#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCK   0x00001B71UL
 
#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCKED   0x00000000UL
 
#define _MSC_LOCK_MASK   0x0000FFFFUL
 
#define _MSC_LOCK_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _MSC_READCTRL_MASK   0x00000007UL
 
#define _MSC_READCTRL_MODE_DEFAULT   0x00000001UL
 
#define _MSC_READCTRL_MODE_MASK   0x7UL
 
#define _MSC_READCTRL_MODE_SHIFT   0
 
#define _MSC_READCTRL_MODE_WS0   0x00000000UL
 
#define _MSC_READCTRL_MODE_WS0SCBTP   0x00000002UL
 
#define _MSC_READCTRL_MODE_WS1   0x00000001UL
 
#define _MSC_READCTRL_MODE_WS1SCBTP   0x00000003UL
 
#define _MSC_READCTRL_RESETVALUE   0x00000001UL
 
#define _MSC_STATUS_BUSY_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_STATUS_BUSY_MASK   0x1UL
 
#define _MSC_STATUS_BUSY_SHIFT   0
 
#define _MSC_STATUS_ERASEABORTED_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_STATUS_ERASEABORTED_MASK   0x20UL
 
#define _MSC_STATUS_ERASEABORTED_SHIFT   5
 
#define _MSC_STATUS_INVADDR_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_STATUS_INVADDR_MASK   0x4UL
 
#define _MSC_STATUS_INVADDR_SHIFT   2
 
#define _MSC_STATUS_LOCKED_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_STATUS_LOCKED_MASK   0x2UL
 
#define _MSC_STATUS_LOCKED_SHIFT   1
 
#define _MSC_STATUS_MASK   0x0000003FUL
 
#define _MSC_STATUS_RESETVALUE   0x00000008UL
 
#define _MSC_STATUS_WDATAREADY_DEFAULT   0x00000001UL
 
#define _MSC_STATUS_WDATAREADY_MASK   0x8UL
 
#define _MSC_STATUS_WDATAREADY_SHIFT   3
 
#define _MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_MASK   0x10UL
 
#define _MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_SHIFT   4
 
#define _MSC_WDATA_MASK   0xFFFFFFFFUL
 
#define _MSC_WDATA_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _MSC_WDATA_WDATA_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_WDATA_WDATA_MASK   0xFFFFFFFFUL
 
#define _MSC_WDATA_WDATA_SHIFT   0
 
#define _MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_MASK   0x2UL
 
#define _MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_SHIFT   1
 
#define _MSC_WRITECMD_LADDRIM_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_WRITECMD_LADDRIM_MASK   0x1UL
 
#define _MSC_WRITECMD_LADDRIM_SHIFT   0
 
#define _MSC_WRITECMD_MASK   0x0000001FUL
 
#define _MSC_WRITECMD_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _MSC_WRITECMD_WRITEEND_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_WRITECMD_WRITEEND_MASK   0x4UL
 
#define _MSC_WRITECMD_WRITEEND_SHIFT   2
 
#define _MSC_WRITECMD_WRITEONCE_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_WRITECMD_WRITEONCE_MASK   0x8UL
 
#define _MSC_WRITECMD_WRITEONCE_SHIFT   3
 
#define _MSC_WRITECMD_WRITETRIG_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_WRITECMD_WRITETRIG_MASK   0x10UL
 
#define _MSC_WRITECMD_WRITETRIG_SHIFT   4
 
#define _MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_MASK   0x2UL
 
#define _MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_SHIFT   1
 
#define _MSC_WRITECTRL_MASK   0x00000003UL
 
#define _MSC_WRITECTRL_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _MSC_WRITECTRL_WREN_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _MSC_WRITECTRL_WREN_MASK   0x1UL
 
#define _MSC_WRITECTRL_WREN_SHIFT   0
 
#define MSC_ADDRB_ADDRB_DEFAULT   (_MSC_ADDRB_ADDRB_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_CTRL_BUSFAULT   (0x1UL << 0)
 
#define MSC_CTRL_BUSFAULT_DEFAULT   (_MSC_CTRL_BUSFAULT_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_CTRL_BUSFAULT_GENERATE   (_MSC_CTRL_BUSFAULT_GENERATE << 0)
 
#define MSC_CTRL_BUSFAULT_IGNORE   (_MSC_CTRL_BUSFAULT_IGNORE << 0)
 
#define MSC_IEN_ERASE   (0x1UL << 0)
 
#define MSC_IEN_ERASE_DEFAULT   (_MSC_IEN_ERASE_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_IEN_WRITE   (0x1UL << 1)
 
#define MSC_IEN_WRITE_DEFAULT   (_MSC_IEN_WRITE_DEFAULT << 1)
 
#define MSC_IF_ERASE   (0x1UL << 0)
 
#define MSC_IF_ERASE_DEFAULT   (_MSC_IF_ERASE_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_IF_WRITE   (0x1UL << 1)
 
#define MSC_IF_WRITE_DEFAULT   (_MSC_IF_WRITE_DEFAULT << 1)
 
#define MSC_IFC_ERASE   (0x1UL << 0)
 
#define MSC_IFC_ERASE_DEFAULT   (_MSC_IFC_ERASE_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_IFC_WRITE   (0x1UL << 1)
 
#define MSC_IFC_WRITE_DEFAULT   (_MSC_IFC_WRITE_DEFAULT << 1)
 
#define MSC_IFS_ERASE   (0x1UL << 0)
 
#define MSC_IFS_ERASE_DEFAULT   (_MSC_IFS_ERASE_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_IFS_WRITE   (0x1UL << 1)
 
#define MSC_IFS_WRITE_DEFAULT   (_MSC_IFS_WRITE_DEFAULT << 1)
 
#define MSC_LOCK_LOCKKEY_DEFAULT   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCK   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCK << 0)
 
#define MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCKED   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCKED << 0)
 
#define MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCK   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCK << 0)
 
#define MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCKED   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCKED << 0)
 
#define MSC_READCTRL_MODE_DEFAULT   (_MSC_READCTRL_MODE_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_READCTRL_MODE_WS0   (_MSC_READCTRL_MODE_WS0 << 0)
 
#define MSC_READCTRL_MODE_WS0SCBTP   (_MSC_READCTRL_MODE_WS0SCBTP << 0)
 
#define MSC_READCTRL_MODE_WS1   (_MSC_READCTRL_MODE_WS1 << 0)
 
#define MSC_READCTRL_MODE_WS1SCBTP   (_MSC_READCTRL_MODE_WS1SCBTP << 0)
 
#define MSC_STATUS_BUSY   (0x1UL << 0)
 
#define MSC_STATUS_BUSY_DEFAULT   (_MSC_STATUS_BUSY_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_STATUS_ERASEABORTED   (0x1UL << 5)
 
#define MSC_STATUS_ERASEABORTED_DEFAULT   (_MSC_STATUS_ERASEABORTED_DEFAULT << 5)
 
#define MSC_STATUS_INVADDR   (0x1UL << 2)
 
#define MSC_STATUS_INVADDR_DEFAULT   (_MSC_STATUS_INVADDR_DEFAULT << 2)
 
#define MSC_STATUS_LOCKED   (0x1UL << 1)
 
#define MSC_STATUS_LOCKED_DEFAULT   (_MSC_STATUS_LOCKED_DEFAULT << 1)
 
#define MSC_STATUS_WDATAREADY   (0x1UL << 3)
 
#define MSC_STATUS_WDATAREADY_DEFAULT   (_MSC_STATUS_WDATAREADY_DEFAULT << 3)
 
#define MSC_STATUS_WORDTIMEOUT   (0x1UL << 4)
 
#define MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_DEFAULT   (_MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_DEFAULT << 4)
 
#define MSC_WDATA_WDATA_DEFAULT   (_MSC_WDATA_WDATA_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_WRITECMD_ERASEPAGE   (0x1UL << 1)
 
#define MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_DEFAULT << 1)
 
#define MSC_WRITECMD_LADDRIM   (0x1UL << 0)
 
#define MSC_WRITECMD_LADDRIM_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_LADDRIM_DEFAULT << 0)
 
#define MSC_WRITECMD_WRITEEND   (0x1UL << 2)
 
#define MSC_WRITECMD_WRITEEND_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_WRITEEND_DEFAULT << 2)
 
#define MSC_WRITECMD_WRITEONCE   (0x1UL << 3)
 
#define MSC_WRITECMD_WRITEONCE_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_WRITEONCE_DEFAULT << 3)
 
#define MSC_WRITECMD_WRITETRIG   (0x1UL << 4)
 
#define MSC_WRITECMD_WRITETRIG_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_WRITETRIG_DEFAULT << 4)
 
#define MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT   (0x1UL << 1)
 
#define MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_DEFAULT   (_MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_DEFAULT << 1)
 
#define MSC_WRITECTRL_WREN   (0x1UL << 0)
 
#define MSC_WRITECTRL_WREN_DEFAULT   (_MSC_WRITECTRL_WREN_DEFAULT << 0)
 

Macro Definition Documentation

#define _MSC_ADDRB_ADDRB_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_ADDRB

Definition at line 147 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_ADDRB_ADDRB_MASK   0xFFFFFFFFUL

Bit mask for MSC_ADDRB

Definition at line 146 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_ADDRB_ADDRB_SHIFT   0

Shift value for MSC_ADDRB

Definition at line 145 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_ADDRB_MASK   0xFFFFFFFFUL

Mask for MSC_ADDRB

Definition at line 144 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_ADDRB_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for MSC_ADDRB

Definition at line 143 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_DEFAULT   0x00000001UL

Mode DEFAULT for MSC_CTRL

Definition at line 77 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_GENERATE   0x00000000UL

Mode GENERATE for MSC_CTRL

Definition at line 76 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_IGNORE   0x00000001UL

Mode IGNORE for MSC_CTRL

Definition at line 78 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_MASK   0x1UL

Bit mask for MSC_BUSFAULT

Definition at line 75 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_CTRL_BUSFAULT_SHIFT   0

Shift value for MSC_BUSFAULT

Definition at line 74 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_CTRL_MASK   0x00000001UL

Mask for MSC_CTRL

Definition at line 72 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_CTRL_RESETVALUE   0x00000001UL

Default value for MSC_CTRL

Definition at line 71 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IEN_ERASE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_IEN

Definition at line 240 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IEN_ERASE_MASK   0x1UL

Bit mask for MSC_ERASE

Definition at line 239 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IEN_ERASE_SHIFT   0

Shift value for MSC_ERASE

Definition at line 238 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IEN_MASK   0x00000003UL

Mask for MSC_IEN

Definition at line 236 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IEN_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for MSC_IEN

Definition at line 235 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IEN_WRITE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_IEN

Definition at line 245 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IEN_WRITE_MASK   0x2UL

Bit mask for MSC_WRITE

Definition at line 244 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IEN_WRITE_SHIFT   1

Shift value for MSC_WRITE

Definition at line 243 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IF_ERASE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_IF

Definition at line 198 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IF_ERASE_MASK   0x1UL

Bit mask for MSC_ERASE

Definition at line 197 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IF_ERASE_SHIFT   0

Shift value for MSC_ERASE

Definition at line 196 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IF_MASK   0x00000003UL

Mask for MSC_IF

Definition at line 194 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IF_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for MSC_IF

Definition at line 193 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IF_WRITE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_IF

Definition at line 203 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IF_WRITE_MASK   0x2UL

Bit mask for MSC_WRITE

Definition at line 202 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IF_WRITE_SHIFT   1

Shift value for MSC_WRITE

Definition at line 201 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFC_ERASE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_IFC

Definition at line 226 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFC_ERASE_MASK   0x1UL

Bit mask for MSC_ERASE

Definition at line 225 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFC_ERASE_SHIFT   0

Shift value for MSC_ERASE

Definition at line 224 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFC_MASK   0x00000003UL

Mask for MSC_IFC

Definition at line 222 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFC_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for MSC_IFC

Definition at line 221 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFC_WRITE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_IFC

Definition at line 231 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFC_WRITE_MASK   0x2UL

Bit mask for MSC_WRITE

Definition at line 230 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFC_WRITE_SHIFT   1

Shift value for MSC_WRITE

Definition at line 229 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFS_ERASE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_IFS

Definition at line 212 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFS_ERASE_MASK   0x1UL

Bit mask for MSC_ERASE

Definition at line 211 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFS_ERASE_SHIFT   0

Shift value for MSC_ERASE

Definition at line 210 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFS_MASK   0x00000003UL

Mask for MSC_IFS

Definition at line 208 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFS_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for MSC_IFS

Definition at line 207 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFS_WRITE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_IFS

Definition at line 217 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFS_WRITE_MASK   0x2UL

Bit mask for MSC_WRITE

Definition at line 216 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_IFS_WRITE_SHIFT   1

Shift value for MSC_WRITE

Definition at line 215 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_LOCK

Definition at line 253 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCK   0x00000000UL

Mode LOCK for MSC_LOCK

Definition at line 254 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCKED   0x00000001UL

Mode LOCKED for MSC_LOCK

Definition at line 256 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_MASK   0xFFFFUL

Bit mask for MSC_LOCKKEY

Definition at line 252 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_SHIFT   0

Shift value for MSC_LOCKKEY

Definition at line 251 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCK   0x00001B71UL

Mode UNLOCK for MSC_LOCK

Definition at line 257 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCKED   0x00000000UL

Mode UNLOCKED for MSC_LOCK

Definition at line 255 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_LOCK_MASK   0x0000FFFFUL

Mask for MSC_LOCK

Definition at line 250 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_LOCK_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for MSC_LOCK

Definition at line 249 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_READCTRL_MASK   0x00000007UL

Mask for MSC_READCTRL

Definition at line 85 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_READCTRL_MODE_DEFAULT   0x00000001UL

Mode DEFAULT for MSC_READCTRL

Definition at line 89 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_READCTRL_MODE_MASK   0x7UL

Bit mask for MSC_MODE

Definition at line 87 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ExecConfigSet().

#define _MSC_READCTRL_MODE_SHIFT   0

Shift value for MSC_MODE

Definition at line 86 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_READCTRL_MODE_WS0   0x00000000UL

Mode WS0 for MSC_READCTRL

Definition at line 88 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_READCTRL_MODE_WS0SCBTP   0x00000002UL

Mode WS0SCBTP for MSC_READCTRL

Definition at line 91 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_READCTRL_MODE_WS1   0x00000001UL

Mode WS1 for MSC_READCTRL

Definition at line 90 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_READCTRL_MODE_WS1SCBTP   0x00000003UL

Mode WS1SCBTP for MSC_READCTRL

Definition at line 92 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_READCTRL_RESETVALUE   0x00000001UL

Default value for MSC_READCTRL

Definition at line 84 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_BUSY_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 164 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_BUSY_MASK   0x1UL

Bit mask for MSC_BUSY

Definition at line 163 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_BUSY_SHIFT   0

Shift value for MSC_BUSY

Definition at line 162 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_ERASEABORTED_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 189 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_ERASEABORTED_MASK   0x20UL

Bit mask for MSC_ERASEABORTED

Definition at line 188 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_ERASEABORTED_SHIFT   5

Shift value for MSC_ERASEABORTED

Definition at line 187 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_INVADDR_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 174 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_INVADDR_MASK   0x4UL

Bit mask for MSC_INVADDR

Definition at line 173 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_INVADDR_SHIFT   2

Shift value for MSC_INVADDR

Definition at line 172 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_LOCKED_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 169 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_LOCKED_MASK   0x2UL

Bit mask for MSC_LOCKED

Definition at line 168 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_LOCKED_SHIFT   1

Shift value for MSC_LOCKED

Definition at line 167 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_MASK   0x0000003FUL

Mask for MSC_STATUS

Definition at line 160 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_RESETVALUE   0x00000008UL

Default value for MSC_STATUS

Definition at line 159 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_WDATAREADY_DEFAULT   0x00000001UL

Mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 179 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_WDATAREADY_MASK   0x8UL

Bit mask for MSC_WDATAREADY

Definition at line 178 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_WDATAREADY_SHIFT   3

Shift value for MSC_WDATAREADY

Definition at line 177 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 184 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_MASK   0x10UL

Bit mask for MSC_WORDTIMEOUT

Definition at line 183 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_SHIFT   4

Shift value for MSC_WORDTIMEOUT

Definition at line 182 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WDATA_MASK   0xFFFFFFFFUL

Mask for MSC_WDATA

Definition at line 152 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WDATA_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for MSC_WDATA

Definition at line 151 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WDATA_WDATA_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_WDATA

Definition at line 155 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WDATA_WDATA_MASK   0xFFFFFFFFUL

Bit mask for MSC_WDATA

Definition at line 154 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WDATA_WDATA_SHIFT   0

Shift value for MSC_WDATA

Definition at line 153 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 124 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_MASK   0x2UL

Bit mask for MSC_ERASEPAGE

Definition at line 123 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_SHIFT   1

Shift value for MSC_ERASEPAGE

Definition at line 122 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_LADDRIM_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 119 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_LADDRIM_MASK   0x1UL

Bit mask for MSC_LADDRIM

Definition at line 118 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_LADDRIM_SHIFT   0

Shift value for MSC_LADDRIM

Definition at line 117 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_MASK   0x0000001FUL

Mask for MSC_WRITECMD

Definition at line 115 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for MSC_WRITECMD

Definition at line 114 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_WRITEEND_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 129 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_WRITEEND_MASK   0x4UL

Bit mask for MSC_WRITEEND

Definition at line 128 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_WRITEEND_SHIFT   2

Shift value for MSC_WRITEEND

Definition at line 127 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_WRITEONCE_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 134 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_WRITEONCE_MASK   0x8UL

Bit mask for MSC_WRITEONCE

Definition at line 133 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_WRITEONCE_SHIFT   3

Shift value for MSC_WRITEONCE

Definition at line 132 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_WRITETRIG_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 139 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_WRITETRIG_MASK   0x10UL

Bit mask for MSC_WRITETRIG

Definition at line 138 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECMD_WRITETRIG_SHIFT   4

Shift value for MSC_WRITETRIG

Definition at line 137 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_WRITECTRL

Definition at line 110 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_MASK   0x2UL

Bit mask for MSC_IRQERASEABORT

Definition at line 109 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_SHIFT   1

Shift value for MSC_IRQERASEABORT

Definition at line 108 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECTRL_MASK   0x00000003UL

Mask for MSC_WRITECTRL

Definition at line 101 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECTRL_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for MSC_WRITECTRL

Definition at line 100 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECTRL_WREN_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for MSC_WRITECTRL

Definition at line 105 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECTRL_WREN_MASK   0x1UL

Bit mask for MSC_WREN

Definition at line 104 of file efm32g_msc.h.

#define _MSC_WRITECTRL_WREN_SHIFT   0

Shift value for MSC_WREN

Definition at line 103 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_ADDRB_ADDRB_DEFAULT   (_MSC_ADDRB_ADDRB_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_ADDRB

Definition at line 148 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_CTRL_BUSFAULT   (0x1UL << 0)

Bus Fault Response Enable

Definition at line 73 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_CTRL_BUSFAULT_DEFAULT   (_MSC_CTRL_BUSFAULT_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_CTRL

Definition at line 80 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_CTRL_BUSFAULT_GENERATE   (_MSC_CTRL_BUSFAULT_GENERATE << 0)

Shifted mode GENERATE for MSC_CTRL

Definition at line 79 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_CTRL_BUSFAULT_IGNORE   (_MSC_CTRL_BUSFAULT_IGNORE << 0)

Shifted mode IGNORE for MSC_CTRL

Definition at line 81 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IEN_ERASE   (0x1UL << 0)

Erase Done Interrupt Enable

Definition at line 237 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IEN_ERASE_DEFAULT   (_MSC_IEN_ERASE_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_IEN

Definition at line 241 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IEN_WRITE   (0x1UL << 1)

Write Done Interrupt Enable

Definition at line 242 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IEN_WRITE_DEFAULT   (_MSC_IEN_WRITE_DEFAULT << 1)

Shifted mode DEFAULT for MSC_IEN

Definition at line 246 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IF_ERASE   (0x1UL << 0)

Erase Done Interrupt Read Flag

Definition at line 195 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IF_ERASE_DEFAULT   (_MSC_IF_ERASE_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_IF

Definition at line 199 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IF_WRITE   (0x1UL << 1)

Write Done Interrupt Read Flag

Definition at line 200 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IF_WRITE_DEFAULT   (_MSC_IF_WRITE_DEFAULT << 1)

Shifted mode DEFAULT for MSC_IF

Definition at line 204 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IFC_ERASE   (0x1UL << 0)

Erase Done Interrupt Clear

Definition at line 223 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IFC_ERASE_DEFAULT   (_MSC_IFC_ERASE_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_IFC

Definition at line 227 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IFC_WRITE   (0x1UL << 1)

Write Done Interrupt Clear

Definition at line 228 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IFC_WRITE_DEFAULT   (_MSC_IFC_WRITE_DEFAULT << 1)

Shifted mode DEFAULT for MSC_IFC

Definition at line 232 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IFS_ERASE   (0x1UL << 0)

Erase Done Interrupt Set

Definition at line 209 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IFS_ERASE_DEFAULT   (_MSC_IFS_ERASE_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_IFS

Definition at line 213 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IFS_WRITE   (0x1UL << 1)

Write Done Interrupt Set

Definition at line 214 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_IFS_WRITE_DEFAULT   (_MSC_IFS_WRITE_DEFAULT << 1)

Shifted mode DEFAULT for MSC_IFS

Definition at line 218 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_LOCK_LOCKKEY_DEFAULT   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_LOCK

Definition at line 258 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCK   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCK << 0)

Shifted mode LOCK for MSC_LOCK

Definition at line 259 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCKED   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_LOCKED << 0)

Shifted mode LOCKED for MSC_LOCK

Definition at line 261 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCK   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCK << 0)

Shifted mode UNLOCK for MSC_LOCK

Definition at line 262 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCKED   (_MSC_LOCK_LOCKKEY_UNLOCKED << 0)

Shifted mode UNLOCKED for MSC_LOCK

Definition at line 260 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_READCTRL_MODE_DEFAULT   (_MSC_READCTRL_MODE_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_READCTRL

Definition at line 94 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_READCTRL_MODE_WS0   (_MSC_READCTRL_MODE_WS0 << 0)

Shifted mode WS0 for MSC_READCTRL

Definition at line 93 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ExecConfigSet().

#define MSC_READCTRL_MODE_WS0SCBTP   (_MSC_READCTRL_MODE_WS0SCBTP << 0)

Shifted mode WS0SCBTP for MSC_READCTRL

Definition at line 96 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ExecConfigSet().

#define MSC_READCTRL_MODE_WS1   (_MSC_READCTRL_MODE_WS1 << 0)

Shifted mode WS1 for MSC_READCTRL

Definition at line 95 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ExecConfigSet().

#define MSC_READCTRL_MODE_WS1SCBTP   (_MSC_READCTRL_MODE_WS1SCBTP << 0)

Shifted mode WS1SCBTP for MSC_READCTRL

Definition at line 97 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ExecConfigSet().

#define MSC_STATUS_BUSY   (0x1UL << 0)

Erase/Write Busy

Definition at line 161 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ErasePage().

#define MSC_STATUS_BUSY_DEFAULT   (_MSC_STATUS_BUSY_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 165 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_STATUS_ERASEABORTED   (0x1UL << 5)

The Current Flash Erase Operation Aborted

Definition at line 186 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_STATUS_ERASEABORTED_DEFAULT   (_MSC_STATUS_ERASEABORTED_DEFAULT << 5)

Shifted mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 190 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_STATUS_INVADDR   (0x1UL << 2)

Invalid Write Address or Erase Page

Definition at line 171 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ErasePage().

#define MSC_STATUS_INVADDR_DEFAULT   (_MSC_STATUS_INVADDR_DEFAULT << 2)

Shifted mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 175 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_STATUS_LOCKED   (0x1UL << 1)

Access Locked

Definition at line 166 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ErasePage().

#define MSC_STATUS_LOCKED_DEFAULT   (_MSC_STATUS_LOCKED_DEFAULT << 1)

Shifted mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 170 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_STATUS_WDATAREADY   (0x1UL << 3)

WDATA Write Ready

Definition at line 176 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_STATUS_WDATAREADY_DEFAULT   (_MSC_STATUS_WDATAREADY_DEFAULT << 3)

Shifted mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 180 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_STATUS_WORDTIMEOUT   (0x1UL << 4)

Flash Write Word Timeout

Definition at line 181 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_DEFAULT   (_MSC_STATUS_WORDTIMEOUT_DEFAULT << 4)

Shifted mode DEFAULT for MSC_STATUS

Definition at line 185 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WDATA_WDATA_DEFAULT   (_MSC_WDATA_WDATA_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_WDATA

Definition at line 156 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECMD_ERASEPAGE   (0x1UL << 1)

Erase Page

Definition at line 121 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ErasePage().

#define MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_ERASEPAGE_DEFAULT << 1)

Shifted mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 125 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECMD_LADDRIM   (0x1UL << 0)

Load MSC_ADDRB into ADDR

Definition at line 116 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_ErasePage().

#define MSC_WRITECMD_LADDRIM_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_LADDRIM_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 120 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECMD_WRITEEND   (0x1UL << 2)

End Write Mode

Definition at line 126 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECMD_WRITEEND_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_WRITEEND_DEFAULT << 2)

Shifted mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 130 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECMD_WRITEONCE   (0x1UL << 3)

Word Write-Once Trigger

Definition at line 131 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECMD_WRITEONCE_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_WRITEONCE_DEFAULT << 3)

Shifted mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 135 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECMD_WRITETRIG   (0x1UL << 4)

Word Write Sequence Trigger

Definition at line 136 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECMD_WRITETRIG_DEFAULT   (_MSC_WRITECMD_WRITETRIG_DEFAULT << 4)

Shifted mode DEFAULT for MSC_WRITECMD

Definition at line 140 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT   (0x1UL << 1)

Abort Page Erase on Interrupt

Definition at line 107 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_DEFAULT   (_MSC_WRITECTRL_IRQERASEABORT_DEFAULT << 1)

Shifted mode DEFAULT for MSC_WRITECTRL

Definition at line 111 of file efm32g_msc.h.

#define MSC_WRITECTRL_WREN   (0x1UL << 0)

Enable Write/Erase Controller

Definition at line 102 of file efm32g_msc.h.

Referenced by MSC_Deinit(), MSC_ErasePage(), and MSC_Init().

#define MSC_WRITECTRL_WREN_DEFAULT   (_MSC_WRITECTRL_WREN_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for MSC_WRITECTRL

Definition at line 106 of file efm32g_msc.h.