Peripheral OffsetsDevices > EFM32JG12B500F1024GL125

Macros

#define ACMP_OFFSET   0x400
 
#define ADC_OFFSET   0x400
 
#define CRYPTO_OFFSET   0x400
 
#define I2C_OFFSET   0x400
 
#define IDAC_OFFSET   0x400
 
#define LETIMER_OFFSET   0x400
 
#define LEUART_OFFSET   0x400
 
#define PCNT_OFFSET   0x400
 
#define TIMER_OFFSET   0x400
 
#define TRNG_OFFSET   0x400
 
#define USART_OFFSET   0x400
 
#define VDAC_OFFSET   0x400
 
#define WDOG_OFFSET   0x400
 
#define WTIMER_OFFSET   0x400
 

Macro Definition Documentation

#define ACMP_OFFSET   0x400

Offset in bytes between ACMP instances

Definition at line 487 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define ADC_OFFSET   0x400

Offset in bytes between ADC instances

Definition at line 486 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define CRYPTO_OFFSET   0x400

Offset in bytes between CRYPTO instances

Definition at line 478 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define I2C_OFFSET   0x400

Offset in bytes between I2C instances

Definition at line 485 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define IDAC_OFFSET   0x400

Offset in bytes between IDAC instances

Definition at line 488 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define LETIMER_OFFSET   0x400

Offset in bytes between LETIMER instances

Definition at line 483 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define LEUART_OFFSET   0x400

Offset in bytes between LEUART instances

Definition at line 482 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define PCNT_OFFSET   0x400

Offset in bytes between PCNT instances

Definition at line 484 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define TIMER_OFFSET   0x400

Offset in bytes between TIMER instances

Definition at line 479 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define TRNG_OFFSET   0x400

Offset in bytes between TRNG instances

Definition at line 491 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define USART_OFFSET   0x400

Offset in bytes between USART instances

Definition at line 481 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define VDAC_OFFSET   0x400

Offset in bytes between VDAC instances

Definition at line 489 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define WDOG_OFFSET   0x400

Offset in bytes between WDOG instances

Definition at line 490 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.

#define WTIMER_OFFSET   0x400

Offset in bytes between WTIMER instances

Definition at line 480 of file efm32jg12b500f1024gl125.h.