Peripheral OffsetsDevices > EFM32PG12B500F1024GL125

Macros

#define ACMP_OFFSET 0x400
#define ADC_OFFSET 0x400
#define CRYPTO_OFFSET 0x400
#define I2C_OFFSET 0x400
#define IDAC_OFFSET 0x400
#define LETIMER_OFFSET 0x400
#define LEUART_OFFSET 0x400
#define PCNT_OFFSET 0x400
#define TIMER_OFFSET 0x400
#define TRNG_OFFSET 0x400
#define USART_OFFSET 0x400
#define VDAC_OFFSET 0x400
#define WDOG_OFFSET 0x400
#define WTIMER_OFFSET 0x400

Macro Definition Documentation

#define ACMP_OFFSET   0x400

Offset in bytes between ACMP instances

Definition at line 495 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define ADC_OFFSET   0x400

Offset in bytes between ADC instances

Definition at line 494 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define CRYPTO_OFFSET   0x400

Offset in bytes between CRYPTO instances

Definition at line 486 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define I2C_OFFSET   0x400

Offset in bytes between I2C instances

Definition at line 493 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define IDAC_OFFSET   0x400

Offset in bytes between IDAC instances

Definition at line 496 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define LETIMER_OFFSET   0x400

Offset in bytes between LETIMER instances

Definition at line 491 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define LEUART_OFFSET   0x400

Offset in bytes between LEUART instances

Definition at line 490 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define PCNT_OFFSET   0x400

Offset in bytes between PCNT instances

Definition at line 492 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define TIMER_OFFSET   0x400

Offset in bytes between TIMER instances

Definition at line 487 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define TRNG_OFFSET   0x400

Offset in bytes between TRNG instances

Definition at line 499 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define USART_OFFSET   0x400

Offset in bytes between USART instances

Definition at line 489 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define VDAC_OFFSET   0x400

Offset in bytes between VDAC instances

Definition at line 497 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define WDOG_OFFSET   0x400

Offset in bytes between WDOG instances

Definition at line 498 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .

#define WTIMER_OFFSET   0x400

Offset in bytes between WTIMER instances

Definition at line 488 of file efm32pg12b500f1024gl125.h .