EFM32GG_I2C_BitFieldsDevices

Macros

#define _I2C_CLKDIV_DIV_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CLKDIV_DIV_MASK 0x1FFUL
#define _I2C_CLKDIV_DIV_SHIFT 0
#define _I2C_CLKDIV_MASK 0x000001FFUL
#define _I2C_CLKDIV_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_ABORT_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_ABORT_MASK 0x20UL
#define _I2C_CMD_ABORT_SHIFT 5
#define _I2C_CMD_ACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_ACK_MASK 0x4UL
#define _I2C_CMD_ACK_SHIFT 2
#define _I2C_CMD_CLEARPC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_CLEARPC_MASK 0x80UL
#define _I2C_CMD_CLEARPC_SHIFT 7
#define _I2C_CMD_CLEARTX_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_CLEARTX_MASK 0x40UL
#define _I2C_CMD_CLEARTX_SHIFT 6
#define _I2C_CMD_CONT_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_CONT_MASK 0x10UL
#define _I2C_CMD_CONT_SHIFT 4
#define _I2C_CMD_MASK 0x000000FFUL
#define _I2C_CMD_NACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_NACK_MASK 0x8UL
#define _I2C_CMD_NACK_SHIFT 3
#define _I2C_CMD_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_START_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_START_MASK 0x1UL
#define _I2C_CMD_START_SHIFT 0
#define _I2C_CMD_STOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CMD_STOP_MASK 0x2UL
#define _I2C_CMD_STOP_SHIFT 1
#define _I2C_CTRL_ARBDIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_ARBDIS_MASK 0x20UL
#define _I2C_CTRL_ARBDIS_SHIFT 5
#define _I2C_CTRL_AUTOACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_AUTOACK_MASK 0x4UL
#define _I2C_CTRL_AUTOACK_SHIFT 2
#define _I2C_CTRL_AUTOSE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_AUTOSE_MASK 0x8UL
#define _I2C_CTRL_AUTOSE_SHIFT 3
#define _I2C_CTRL_AUTOSN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_AUTOSN_MASK 0x10UL
#define _I2C_CTRL_AUTOSN_SHIFT 4
#define _I2C_CTRL_BITO_160PCC 0x00000003UL
#define _I2C_CTRL_BITO_40PCC 0x00000001UL
#define _I2C_CTRL_BITO_80PCC 0x00000002UL
#define _I2C_CTRL_BITO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_BITO_MASK 0x3000UL
#define _I2C_CTRL_BITO_OFF 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_BITO_SHIFT 12
#define _I2C_CTRL_CLHR_ASYMMETRIC 0x00000001UL
#define _I2C_CTRL_CLHR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_CLHR_FAST 0x00000002UL
#define _I2C_CTRL_CLHR_MASK 0x300UL
#define _I2C_CTRL_CLHR_SHIFT 8
#define _I2C_CTRL_CLHR_STANDARD 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_CLTO_1024PPC 0x00000005UL
#define _I2C_CTRL_CLTO_160PCC 0x00000003UL
#define _I2C_CTRL_CLTO_320PPC 0x00000004UL
#define _I2C_CTRL_CLTO_40PCC 0x00000001UL
#define _I2C_CTRL_CLTO_80PCC 0x00000002UL
#define _I2C_CTRL_CLTO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_CLTO_MASK 0x70000UL
#define _I2C_CTRL_CLTO_OFF 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_CLTO_SHIFT 16
#define _I2C_CTRL_EN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_EN_MASK 0x1UL
#define _I2C_CTRL_EN_SHIFT 0
#define _I2C_CTRL_GCAMEN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_GCAMEN_MASK 0x40UL
#define _I2C_CTRL_GCAMEN_SHIFT 6
#define _I2C_CTRL_GIBITO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_GIBITO_MASK 0x8000UL
#define _I2C_CTRL_GIBITO_SHIFT 15
#define _I2C_CTRL_MASK 0x0007B37FUL
#define _I2C_CTRL_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_SLAVE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_CTRL_SLAVE_MASK 0x2UL
#define _I2C_CTRL_SLAVE_SHIFT 1
#define _I2C_IEN_ACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_ACK_MASK 0x40UL
#define _I2C_IEN_ACK_SHIFT 6
#define _I2C_IEN_ADDR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_ADDR_MASK 0x4UL
#define _I2C_IEN_ADDR_SHIFT 2
#define _I2C_IEN_ARBLOST_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_ARBLOST_MASK 0x200UL
#define _I2C_IEN_ARBLOST_SHIFT 9
#define _I2C_IEN_BITO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_BITO_MASK 0x4000UL
#define _I2C_IEN_BITO_SHIFT 14
#define _I2C_IEN_BUSERR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_BUSERR_MASK 0x400UL
#define _I2C_IEN_BUSERR_SHIFT 10
#define _I2C_IEN_BUSHOLD_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_BUSHOLD_MASK 0x800UL
#define _I2C_IEN_BUSHOLD_SHIFT 11
#define _I2C_IEN_CLTO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_CLTO_MASK 0x8000UL
#define _I2C_IEN_CLTO_SHIFT 15
#define _I2C_IEN_MASK 0x0001FFFFUL
#define _I2C_IEN_MSTOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_MSTOP_MASK 0x100UL
#define _I2C_IEN_MSTOP_SHIFT 8
#define _I2C_IEN_NACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_NACK_MASK 0x80UL
#define _I2C_IEN_NACK_SHIFT 7
#define _I2C_IEN_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_RSTART_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_RSTART_MASK 0x2UL
#define _I2C_IEN_RSTART_SHIFT 1
#define _I2C_IEN_RXDATAV_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_RXDATAV_MASK 0x20UL
#define _I2C_IEN_RXDATAV_SHIFT 5
#define _I2C_IEN_RXUF_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_RXUF_MASK 0x2000UL
#define _I2C_IEN_RXUF_SHIFT 13
#define _I2C_IEN_SSTOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_SSTOP_MASK 0x10000UL
#define _I2C_IEN_SSTOP_SHIFT 16
#define _I2C_IEN_START_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_START_MASK 0x1UL
#define _I2C_IEN_START_SHIFT 0
#define _I2C_IEN_TXBL_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_TXBL_MASK 0x10UL
#define _I2C_IEN_TXBL_SHIFT 4
#define _I2C_IEN_TXC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_TXC_MASK 0x8UL
#define _I2C_IEN_TXC_SHIFT 3
#define _I2C_IEN_TXOF_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IEN_TXOF_MASK 0x1000UL
#define _I2C_IEN_TXOF_SHIFT 12
#define _I2C_IF_ACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_ACK_MASK 0x40UL
#define _I2C_IF_ACK_SHIFT 6
#define _I2C_IF_ADDR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_ADDR_MASK 0x4UL
#define _I2C_IF_ADDR_SHIFT 2
#define _I2C_IF_ARBLOST_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_ARBLOST_MASK 0x200UL
#define _I2C_IF_ARBLOST_SHIFT 9
#define _I2C_IF_BITO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_BITO_MASK 0x4000UL
#define _I2C_IF_BITO_SHIFT 14
#define _I2C_IF_BUSERR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_BUSERR_MASK 0x400UL
#define _I2C_IF_BUSERR_SHIFT 10
#define _I2C_IF_BUSHOLD_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_BUSHOLD_MASK 0x800UL
#define _I2C_IF_BUSHOLD_SHIFT 11
#define _I2C_IF_CLTO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_CLTO_MASK 0x8000UL
#define _I2C_IF_CLTO_SHIFT 15
#define _I2C_IF_MASK 0x0001FFFFUL
#define _I2C_IF_MSTOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_MSTOP_MASK 0x100UL
#define _I2C_IF_MSTOP_SHIFT 8
#define _I2C_IF_NACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_NACK_MASK 0x80UL
#define _I2C_IF_NACK_SHIFT 7
#define _I2C_IF_RESETVALUE 0x00000010UL
#define _I2C_IF_RSTART_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_RSTART_MASK 0x2UL
#define _I2C_IF_RSTART_SHIFT 1
#define _I2C_IF_RXDATAV_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_RXDATAV_MASK 0x20UL
#define _I2C_IF_RXDATAV_SHIFT 5
#define _I2C_IF_RXUF_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_RXUF_MASK 0x2000UL
#define _I2C_IF_RXUF_SHIFT 13
#define _I2C_IF_SSTOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_SSTOP_MASK 0x10000UL
#define _I2C_IF_SSTOP_SHIFT 16
#define _I2C_IF_START_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_START_MASK 0x1UL
#define _I2C_IF_START_SHIFT 0
#define _I2C_IF_TXBL_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_TXBL_MASK 0x10UL
#define _I2C_IF_TXBL_SHIFT 4
#define _I2C_IF_TXC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_TXC_MASK 0x8UL
#define _I2C_IF_TXC_SHIFT 3
#define _I2C_IF_TXOF_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IF_TXOF_MASK 0x1000UL
#define _I2C_IF_TXOF_SHIFT 12
#define _I2C_IFC_ACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_ACK_MASK 0x40UL
#define _I2C_IFC_ACK_SHIFT 6
#define _I2C_IFC_ADDR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_ADDR_MASK 0x4UL
#define _I2C_IFC_ADDR_SHIFT 2
#define _I2C_IFC_ARBLOST_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_ARBLOST_MASK 0x200UL
#define _I2C_IFC_ARBLOST_SHIFT 9
#define _I2C_IFC_BITO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_BITO_MASK 0x4000UL
#define _I2C_IFC_BITO_SHIFT 14
#define _I2C_IFC_BUSERR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_BUSERR_MASK 0x400UL
#define _I2C_IFC_BUSERR_SHIFT 10
#define _I2C_IFC_BUSHOLD_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_BUSHOLD_MASK 0x800UL
#define _I2C_IFC_BUSHOLD_SHIFT 11
#define _I2C_IFC_CLTO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_CLTO_MASK 0x8000UL
#define _I2C_IFC_CLTO_SHIFT 15
#define _I2C_IFC_MASK 0x0001FFCFUL
#define _I2C_IFC_MSTOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_MSTOP_MASK 0x100UL
#define _I2C_IFC_MSTOP_SHIFT 8
#define _I2C_IFC_NACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_NACK_MASK 0x80UL
#define _I2C_IFC_NACK_SHIFT 7
#define _I2C_IFC_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_RSTART_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_RSTART_MASK 0x2UL
#define _I2C_IFC_RSTART_SHIFT 1
#define _I2C_IFC_RXUF_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_RXUF_MASK 0x2000UL
#define _I2C_IFC_RXUF_SHIFT 13
#define _I2C_IFC_SSTOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_SSTOP_MASK 0x10000UL
#define _I2C_IFC_SSTOP_SHIFT 16
#define _I2C_IFC_START_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_START_MASK 0x1UL
#define _I2C_IFC_START_SHIFT 0
#define _I2C_IFC_TXC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_TXC_MASK 0x8UL
#define _I2C_IFC_TXC_SHIFT 3
#define _I2C_IFC_TXOF_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFC_TXOF_MASK 0x1000UL
#define _I2C_IFC_TXOF_SHIFT 12
#define _I2C_IFS_ACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_ACK_MASK 0x40UL
#define _I2C_IFS_ACK_SHIFT 6
#define _I2C_IFS_ADDR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_ADDR_MASK 0x4UL
#define _I2C_IFS_ADDR_SHIFT 2
#define _I2C_IFS_ARBLOST_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_ARBLOST_MASK 0x200UL
#define _I2C_IFS_ARBLOST_SHIFT 9
#define _I2C_IFS_BITO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_BITO_MASK 0x4000UL
#define _I2C_IFS_BITO_SHIFT 14
#define _I2C_IFS_BUSERR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_BUSERR_MASK 0x400UL
#define _I2C_IFS_BUSERR_SHIFT 10
#define _I2C_IFS_BUSHOLD_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_BUSHOLD_MASK 0x800UL
#define _I2C_IFS_BUSHOLD_SHIFT 11
#define _I2C_IFS_CLTO_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_CLTO_MASK 0x8000UL
#define _I2C_IFS_CLTO_SHIFT 15
#define _I2C_IFS_MASK 0x0001FFCFUL
#define _I2C_IFS_MSTOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_MSTOP_MASK 0x100UL
#define _I2C_IFS_MSTOP_SHIFT 8
#define _I2C_IFS_NACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_NACK_MASK 0x80UL
#define _I2C_IFS_NACK_SHIFT 7
#define _I2C_IFS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_RSTART_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_RSTART_MASK 0x2UL
#define _I2C_IFS_RSTART_SHIFT 1
#define _I2C_IFS_RXUF_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_RXUF_MASK 0x2000UL
#define _I2C_IFS_RXUF_SHIFT 13
#define _I2C_IFS_SSTOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_SSTOP_MASK 0x10000UL
#define _I2C_IFS_SSTOP_SHIFT 16
#define _I2C_IFS_START_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_START_MASK 0x1UL
#define _I2C_IFS_START_SHIFT 0
#define _I2C_IFS_TXC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_TXC_MASK 0x8UL
#define _I2C_IFS_TXC_SHIFT 3
#define _I2C_IFS_TXOF_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_IFS_TXOF_MASK 0x1000UL
#define _I2C_IFS_TXOF_SHIFT 12
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_LOC0 0x00000000UL
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_LOC1 0x00000001UL
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_LOC2 0x00000002UL
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_LOC3 0x00000003UL
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_LOC4 0x00000004UL
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_LOC5 0x00000005UL
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_LOC6 0x00000006UL
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_MASK 0x700UL
#define _I2C_ROUTE_LOCATION_SHIFT 8
#define _I2C_ROUTE_MASK 0x00000703UL
#define _I2C_ROUTE_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_ROUTE_SCLPEN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_ROUTE_SCLPEN_MASK 0x2UL
#define _I2C_ROUTE_SCLPEN_SHIFT 1
#define _I2C_ROUTE_SDAPEN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_ROUTE_SDAPEN_MASK 0x1UL
#define _I2C_ROUTE_SDAPEN_SHIFT 0
#define _I2C_RXDATA_MASK 0x000000FFUL
#define _I2C_RXDATA_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_RXDATA_RXDATA_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_RXDATA_RXDATA_MASK 0xFFUL
#define _I2C_RXDATA_RXDATA_SHIFT 0
#define _I2C_RXDATAP_MASK 0x000000FFUL
#define _I2C_RXDATAP_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_RXDATAP_RXDATAP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_RXDATAP_RXDATAP_MASK 0xFFUL
#define _I2C_RXDATAP_RXDATAP_SHIFT 0
#define _I2C_SADDR_ADDR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_SADDR_ADDR_MASK 0xFEUL
#define _I2C_SADDR_ADDR_SHIFT 1
#define _I2C_SADDR_MASK 0x000000FEUL
#define _I2C_SADDR_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_SADDRMASK_MASK 0x000000FEUL
#define _I2C_SADDRMASK_MASK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_SADDRMASK_MASK_MASK 0xFEUL
#define _I2C_SADDRMASK_MASK_SHIFT 1
#define _I2C_SADDRMASK_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_STATE_BUSHOLD_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATE_BUSHOLD_MASK 0x10UL
#define _I2C_STATE_BUSHOLD_SHIFT 4
#define _I2C_STATE_BUSY_DEFAULT 0x00000001UL
#define _I2C_STATE_BUSY_MASK 0x1UL
#define _I2C_STATE_BUSY_SHIFT 0
#define _I2C_STATE_MASK 0x000000FFUL
#define _I2C_STATE_MASTER_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATE_MASTER_MASK 0x2UL
#define _I2C_STATE_MASTER_SHIFT 1
#define _I2C_STATE_NACKED_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATE_NACKED_MASK 0x8UL
#define _I2C_STATE_NACKED_SHIFT 3
#define _I2C_STATE_RESETVALUE 0x00000001UL
#define _I2C_STATE_STATE_ADDR 0x00000003UL
#define _I2C_STATE_STATE_ADDRACK 0x00000004UL
#define _I2C_STATE_STATE_DATA 0x00000005UL
#define _I2C_STATE_STATE_DATAACK 0x00000006UL
#define _I2C_STATE_STATE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATE_STATE_IDLE 0x00000000UL
#define _I2C_STATE_STATE_MASK 0xE0UL
#define _I2C_STATE_STATE_SHIFT 5
#define _I2C_STATE_STATE_START 0x00000002UL
#define _I2C_STATE_STATE_WAIT 0x00000001UL
#define _I2C_STATE_TRANSMITTER_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATE_TRANSMITTER_MASK 0x4UL
#define _I2C_STATE_TRANSMITTER_SHIFT 2
#define _I2C_STATUS_MASK 0x000001FFUL
#define _I2C_STATUS_PABORT_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATUS_PABORT_MASK 0x20UL
#define _I2C_STATUS_PABORT_SHIFT 5
#define _I2C_STATUS_PACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATUS_PACK_MASK 0x4UL
#define _I2C_STATUS_PACK_SHIFT 2
#define _I2C_STATUS_PCONT_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATUS_PCONT_MASK 0x10UL
#define _I2C_STATUS_PCONT_SHIFT 4
#define _I2C_STATUS_PNACK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATUS_PNACK_MASK 0x8UL
#define _I2C_STATUS_PNACK_SHIFT 3
#define _I2C_STATUS_PSTART_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATUS_PSTART_MASK 0x1UL
#define _I2C_STATUS_PSTART_SHIFT 0
#define _I2C_STATUS_PSTOP_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATUS_PSTOP_MASK 0x2UL
#define _I2C_STATUS_PSTOP_SHIFT 1
#define _I2C_STATUS_RESETVALUE 0x00000080UL
#define _I2C_STATUS_RXDATAV_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATUS_RXDATAV_MASK 0x100UL
#define _I2C_STATUS_RXDATAV_SHIFT 8
#define _I2C_STATUS_TXBL_DEFAULT 0x00000001UL
#define _I2C_STATUS_TXBL_MASK 0x80UL
#define _I2C_STATUS_TXBL_SHIFT 7
#define _I2C_STATUS_TXC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_STATUS_TXC_MASK 0x40UL
#define _I2C_STATUS_TXC_SHIFT 6
#define _I2C_TXDATA_MASK 0x000000FFUL
#define _I2C_TXDATA_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _I2C_TXDATA_TXDATA_DEFAULT 0x00000000UL
#define _I2C_TXDATA_TXDATA_MASK 0xFFUL
#define _I2C_TXDATA_TXDATA_SHIFT 0
#define I2C_CLKDIV_DIV_DEFAULT ( _I2C_CLKDIV_DIV_DEFAULT << 0)
#define I2C_CMD_ABORT (0x1UL << 5)
#define I2C_CMD_ABORT_DEFAULT ( _I2C_CMD_ABORT_DEFAULT << 5)
#define I2C_CMD_ACK (0x1UL << 2)
#define I2C_CMD_ACK_DEFAULT ( _I2C_CMD_ACK_DEFAULT << 2)
#define I2C_CMD_CLEARPC (0x1UL << 7)
#define I2C_CMD_CLEARPC_DEFAULT ( _I2C_CMD_CLEARPC_DEFAULT << 7)
#define I2C_CMD_CLEARTX (0x1UL << 6)
#define I2C_CMD_CLEARTX_DEFAULT ( _I2C_CMD_CLEARTX_DEFAULT << 6)
#define I2C_CMD_CONT (0x1UL << 4)
#define I2C_CMD_CONT_DEFAULT ( _I2C_CMD_CONT_DEFAULT << 4)
#define I2C_CMD_NACK (0x1UL << 3)
#define I2C_CMD_NACK_DEFAULT ( _I2C_CMD_NACK_DEFAULT << 3)
#define I2C_CMD_START (0x1UL << 0)
#define I2C_CMD_START_DEFAULT ( _I2C_CMD_START_DEFAULT << 0)
#define I2C_CMD_STOP (0x1UL << 1)
#define I2C_CMD_STOP_DEFAULT ( _I2C_CMD_STOP_DEFAULT << 1)
#define I2C_CTRL_ARBDIS (0x1UL << 5)
#define I2C_CTRL_ARBDIS_DEFAULT ( _I2C_CTRL_ARBDIS_DEFAULT << 5)
#define I2C_CTRL_AUTOACK (0x1UL << 2)
#define I2C_CTRL_AUTOACK_DEFAULT ( _I2C_CTRL_AUTOACK_DEFAULT << 2)
#define I2C_CTRL_AUTOSE (0x1UL << 3)
#define I2C_CTRL_AUTOSE_DEFAULT ( _I2C_CTRL_AUTOSE_DEFAULT << 3)
#define I2C_CTRL_AUTOSN (0x1UL << 4)
#define I2C_CTRL_AUTOSN_DEFAULT ( _I2C_CTRL_AUTOSN_DEFAULT << 4)
#define I2C_CTRL_BITO_160PCC ( _I2C_CTRL_BITO_160PCC << 12)
#define I2C_CTRL_BITO_40PCC ( _I2C_CTRL_BITO_40PCC << 12)
#define I2C_CTRL_BITO_80PCC ( _I2C_CTRL_BITO_80PCC << 12)
#define I2C_CTRL_BITO_DEFAULT ( _I2C_CTRL_BITO_DEFAULT << 12)
#define I2C_CTRL_BITO_OFF ( _I2C_CTRL_BITO_OFF << 12)
#define I2C_CTRL_CLHR_ASYMMETRIC ( _I2C_CTRL_CLHR_ASYMMETRIC << 8)
#define I2C_CTRL_CLHR_DEFAULT ( _I2C_CTRL_CLHR_DEFAULT << 8)
#define I2C_CTRL_CLHR_FAST ( _I2C_CTRL_CLHR_FAST << 8)
#define I2C_CTRL_CLHR_STANDARD ( _I2C_CTRL_CLHR_STANDARD << 8)
#define I2C_CTRL_CLTO_1024PPC ( _I2C_CTRL_CLTO_1024PPC << 16)
#define I2C_CTRL_CLTO_160PCC ( _I2C_CTRL_CLTO_160PCC << 16)
#define I2C_CTRL_CLTO_320PPC ( _I2C_CTRL_CLTO_320PPC << 16)
#define I2C_CTRL_CLTO_40PCC ( _I2C_CTRL_CLTO_40PCC << 16)
#define I2C_CTRL_CLTO_80PCC ( _I2C_CTRL_CLTO_80PCC << 16)
#define I2C_CTRL_CLTO_DEFAULT ( _I2C_CTRL_CLTO_DEFAULT << 16)
#define I2C_CTRL_CLTO_OFF ( _I2C_CTRL_CLTO_OFF << 16)
#define I2C_CTRL_EN (0x1UL << 0)
#define I2C_CTRL_EN_DEFAULT ( _I2C_CTRL_EN_DEFAULT << 0)
#define I2C_CTRL_GCAMEN (0x1UL << 6)
#define I2C_CTRL_GCAMEN_DEFAULT ( _I2C_CTRL_GCAMEN_DEFAULT << 6)
#define I2C_CTRL_GIBITO (0x1UL << 15)
#define I2C_CTRL_GIBITO_DEFAULT ( _I2C_CTRL_GIBITO_DEFAULT << 15)
#define I2C_CTRL_SLAVE (0x1UL << 1)
#define I2C_CTRL_SLAVE_DEFAULT ( _I2C_CTRL_SLAVE_DEFAULT << 1)
#define I2C_IEN_ACK (0x1UL << 6)
#define I2C_IEN_ACK_DEFAULT ( _I2C_IEN_ACK_DEFAULT << 6)
#define I2C_IEN_ADDR (0x1UL << 2)
#define I2C_IEN_ADDR_DEFAULT ( _I2C_IEN_ADDR_DEFAULT << 2)
#define I2C_IEN_ARBLOST (0x1UL << 9)
#define I2C_IEN_ARBLOST_DEFAULT ( _I2C_IEN_ARBLOST_DEFAULT << 9)
#define I2C_IEN_BITO (0x1UL << 14)
#define I2C_IEN_BITO_DEFAULT ( _I2C_IEN_BITO_DEFAULT << 14)
#define I2C_IEN_BUSERR (0x1UL << 10)
#define I2C_IEN_BUSERR_DEFAULT ( _I2C_IEN_BUSERR_DEFAULT << 10)
#define I2C_IEN_BUSHOLD (0x1UL << 11)
#define I2C_IEN_BUSHOLD_DEFAULT ( _I2C_IEN_BUSHOLD_DEFAULT << 11)
#define I2C_IEN_CLTO (0x1UL << 15)
#define I2C_IEN_CLTO_DEFAULT ( _I2C_IEN_CLTO_DEFAULT << 15)
#define I2C_IEN_MSTOP (0x1UL << 8)
#define I2C_IEN_MSTOP_DEFAULT ( _I2C_IEN_MSTOP_DEFAULT << 8)
#define I2C_IEN_NACK (0x1UL << 7)