EFM32HG_WDOG_BitFieldsDevices

Macros

#define _WDOG_CMD_CLEAR_CLEARED 0x00000001UL
#define _WDOG_CMD_CLEAR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_CMD_CLEAR_MASK 0x1UL
#define _WDOG_CMD_CLEAR_SHIFT 0
#define _WDOG_CMD_CLEAR_UNCHANGED 0x00000000UL
#define _WDOG_CMD_MASK 0x00000001UL
#define _WDOG_CMD_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_LFRCO 0x00000001UL
#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_LFXO 0x00000002UL
#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_MASK 0x3000UL
#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_SHIFT 12
#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_ULFRCO 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_DEBUGRUN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_DEBUGRUN_MASK 0x2UL
#define _WDOG_CTRL_DEBUGRUN_SHIFT 1
#define _WDOG_CTRL_EM2RUN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_EM2RUN_MASK 0x4UL
#define _WDOG_CTRL_EM2RUN_SHIFT 2
#define _WDOG_CTRL_EM3RUN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_EM3RUN_MASK 0x8UL
#define _WDOG_CTRL_EM3RUN_SHIFT 3
#define _WDOG_CTRL_EM4BLOCK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_EM4BLOCK_MASK 0x20UL
#define _WDOG_CTRL_EM4BLOCK_SHIFT 5
#define _WDOG_CTRL_EN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_EN_MASK 0x1UL
#define _WDOG_CTRL_EN_SHIFT 0
#define _WDOG_CTRL_LOCK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_LOCK_MASK 0x10UL
#define _WDOG_CTRL_LOCK_SHIFT 4
#define _WDOG_CTRL_MASK 0x00003F7FUL
#define _WDOG_CTRL_PERSEL_DEFAULT 0x0000000FUL
#define _WDOG_CTRL_PERSEL_MASK 0xF00UL
#define _WDOG_CTRL_PERSEL_SHIFT 8
#define _WDOG_CTRL_RESETVALUE 0x00000F00UL
#define _WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_MASK 0x40UL
#define _WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_SHIFT 6
#define _WDOG_SYNCBUSY_CMD_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_SYNCBUSY_CMD_MASK 0x2UL
#define _WDOG_SYNCBUSY_CMD_SHIFT 1
#define _WDOG_SYNCBUSY_CTRL_DEFAULT 0x00000000UL
#define _WDOG_SYNCBUSY_CTRL_MASK 0x1UL
#define _WDOG_SYNCBUSY_CTRL_SHIFT 0
#define _WDOG_SYNCBUSY_MASK 0x00000003UL
#define _WDOG_SYNCBUSY_RESETVALUE 0x00000000UL
#define WDOG_CMD_CLEAR (0x1UL << 0)
#define WDOG_CMD_CLEAR_CLEARED ( _WDOG_CMD_CLEAR_CLEARED << 0)
#define WDOG_CMD_CLEAR_DEFAULT ( _WDOG_CMD_CLEAR_DEFAULT << 0)
#define WDOG_CMD_CLEAR_UNCHANGED ( _WDOG_CMD_CLEAR_UNCHANGED << 0)
#define WDOG_CTRL_CLKSEL_DEFAULT ( _WDOG_CTRL_CLKSEL_DEFAULT << 12)
#define WDOG_CTRL_CLKSEL_LFRCO ( _WDOG_CTRL_CLKSEL_LFRCO << 12)
#define WDOG_CTRL_CLKSEL_LFXO ( _WDOG_CTRL_CLKSEL_LFXO << 12)
#define WDOG_CTRL_CLKSEL_ULFRCO ( _WDOG_CTRL_CLKSEL_ULFRCO << 12)
#define WDOG_CTRL_DEBUGRUN (0x1UL << 1)
#define WDOG_CTRL_DEBUGRUN_DEFAULT ( _WDOG_CTRL_DEBUGRUN_DEFAULT << 1)
#define WDOG_CTRL_EM2RUN (0x1UL << 2)
#define WDOG_CTRL_EM2RUN_DEFAULT ( _WDOG_CTRL_EM2RUN_DEFAULT << 2)
#define WDOG_CTRL_EM3RUN (0x1UL << 3)
#define WDOG_CTRL_EM3RUN_DEFAULT ( _WDOG_CTRL_EM3RUN_DEFAULT << 3)
#define WDOG_CTRL_EM4BLOCK (0x1UL << 5)
#define WDOG_CTRL_EM4BLOCK_DEFAULT ( _WDOG_CTRL_EM4BLOCK_DEFAULT << 5)
#define WDOG_CTRL_EN (0x1UL << 0)
#define WDOG_CTRL_EN_DEFAULT ( _WDOG_CTRL_EN_DEFAULT << 0)
#define WDOG_CTRL_LOCK (0x1UL << 4)
#define WDOG_CTRL_LOCK_DEFAULT ( _WDOG_CTRL_LOCK_DEFAULT << 4)
#define WDOG_CTRL_PERSEL_DEFAULT ( _WDOG_CTRL_PERSEL_DEFAULT << 8)
#define WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK (0x1UL << 6)
#define WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_DEFAULT ( _WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_DEFAULT << 6)
#define WDOG_SYNCBUSY_CMD (0x1UL << 1)
#define WDOG_SYNCBUSY_CMD_DEFAULT ( _WDOG_SYNCBUSY_CMD_DEFAULT << 1)
#define WDOG_SYNCBUSY_CTRL (0x1UL << 0)
#define WDOG_SYNCBUSY_CTRL_DEFAULT ( _WDOG_SYNCBUSY_CTRL_DEFAULT << 0)

Macro Definition Documentation

#define _WDOG_CMD_CLEAR_CLEARED   0x00000001UL

Mode CLEARED for WDOG_CMD

Definition at line 121 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CMD_CLEAR_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_CMD

Definition at line 119 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CMD_CLEAR_MASK   0x1UL

Bit mask for WDOG_CLEAR

Definition at line 118 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CMD_CLEAR_SHIFT   0

Shift value for WDOG_CLEAR

Definition at line 117 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CMD_CLEAR_UNCHANGED   0x00000000UL

Mode UNCHANGED for WDOG_CMD

Definition at line 120 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CMD_MASK   0x00000001UL

Mask for WDOG_CMD

Definition at line 115 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CMD_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for WDOG_CMD

Definition at line 114 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 104 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_LFRCO   0x00000001UL

Mode LFRCO for WDOG_CTRL

Definition at line 106 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_LFXO   0x00000002UL

Mode LFXO for WDOG_CTRL

Definition at line 107 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_MASK   0x3000UL

Bit mask for WDOG_CLKSEL

Definition at line 103 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_SHIFT   12

Shift value for WDOG_CLKSEL

Definition at line 102 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Init() .

#define _WDOG_CTRL_CLKSEL_ULFRCO   0x00000000UL

Mode ULFRCO for WDOG_CTRL

Definition at line 105 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_DEBUGRUN_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 71 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_DEBUGRUN_MASK   0x2UL

Bit mask for WDOG_DEBUGRUN

Definition at line 70 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_DEBUGRUN_SHIFT   1

Shift value for WDOG_DEBUGRUN

Definition at line 69 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EM2RUN_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 76 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EM2RUN_MASK   0x4UL

Bit mask for WDOG_EM2RUN

Definition at line 75 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EM2RUN_SHIFT   2

Shift value for WDOG_EM2RUN

Definition at line 74 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EM3RUN_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 81 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EM3RUN_MASK   0x8UL

Bit mask for WDOG_EM3RUN

Definition at line 80 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EM3RUN_SHIFT   3

Shift value for WDOG_EM3RUN

Definition at line 79 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EM4BLOCK_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 91 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EM4BLOCK_MASK   0x20UL

Bit mask for WDOG_EM4BLOCK

Definition at line 90 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EM4BLOCK_SHIFT   5

Shift value for WDOG_EM4BLOCK

Definition at line 89 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EN_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 66 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EN_MASK   0x1UL

Bit mask for WDOG_EN

Definition at line 65 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_EN_SHIFT   0

Shift value for WDOG_EN

Definition at line 64 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Enable() .

#define _WDOG_CTRL_LOCK_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 86 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_LOCK_MASK   0x10UL

Bit mask for WDOG_LOCK

Definition at line 85 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_LOCK_SHIFT   4

Shift value for WDOG_LOCK

Definition at line 84 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Lock() .

#define _WDOG_CTRL_MASK   0x00003F7FUL

Mask for WDOG_CTRL

Definition at line 62 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_PERSEL_DEFAULT   0x0000000FUL

Mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 100 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_PERSEL_MASK   0xF00UL

Bit mask for WDOG_PERSEL

Definition at line 99 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_PERSEL_SHIFT   8

Shift value for WDOG_PERSEL

Definition at line 98 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Init() .

#define _WDOG_CTRL_RESETVALUE   0x00000F00UL

Default value for WDOG_CTRL

Definition at line 61 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 96 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_MASK   0x40UL

Bit mask for WDOG_SWOSCBLOCK

Definition at line 95 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_SHIFT   6

Shift value for WDOG_SWOSCBLOCK

Definition at line 94 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_SYNCBUSY_CMD_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_SYNCBUSY

Definition at line 137 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_SYNCBUSY_CMD_MASK   0x2UL

Bit mask for WDOG_CMD

Definition at line 136 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_SYNCBUSY_CMD_SHIFT   1

Shift value for WDOG_CMD

Definition at line 135 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_SYNCBUSY_CTRL_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for WDOG_SYNCBUSY

Definition at line 132 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_SYNCBUSY_CTRL_MASK   0x1UL

Bit mask for WDOG_CTRL

Definition at line 131 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_SYNCBUSY_CTRL_SHIFT   0

Shift value for WDOG_CTRL

Definition at line 130 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_SYNCBUSY_MASK   0x00000003UL

Mask for WDOG_SYNCBUSY

Definition at line 128 of file efm32hg_wdog.h .

#define _WDOG_SYNCBUSY_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for WDOG_SYNCBUSY

Definition at line 127 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CMD_CLEAR   (0x1UL << 0)

Watchdog Timer Clear

Definition at line 116 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Feed() .

#define WDOG_CMD_CLEAR_CLEARED   ( _WDOG_CMD_CLEAR_CLEARED << 0)

Shifted mode CLEARED for WDOG_CMD

Definition at line 124 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CMD_CLEAR_DEFAULT   ( _WDOG_CMD_CLEAR_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CMD

Definition at line 122 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CMD_CLEAR_UNCHANGED   ( _WDOG_CMD_CLEAR_UNCHANGED << 0)

Shifted mode UNCHANGED for WDOG_CMD

Definition at line 123 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_CLKSEL_DEFAULT   ( _WDOG_CTRL_CLKSEL_DEFAULT << 12)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 108 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_CLKSEL_LFRCO   ( _WDOG_CTRL_CLKSEL_LFRCO << 12)

Shifted mode LFRCO for WDOG_CTRL

Definition at line 110 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_CLKSEL_LFXO   ( _WDOG_CTRL_CLKSEL_LFXO << 12)

Shifted mode LFXO for WDOG_CTRL

Definition at line 111 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_CLKSEL_ULFRCO   ( _WDOG_CTRL_CLKSEL_ULFRCO << 12)

Shifted mode ULFRCO for WDOG_CTRL

Definition at line 109 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_DEBUGRUN   (0x1UL << 1)

Debug Mode Run Enable

Definition at line 68 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Init() .

#define WDOG_CTRL_DEBUGRUN_DEFAULT   ( _WDOG_CTRL_DEBUGRUN_DEFAULT << 1)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 72 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_EM2RUN   (0x1UL << 2)

Energy Mode 2 Run Enable

Definition at line 73 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Init() .

#define WDOG_CTRL_EM2RUN_DEFAULT   ( _WDOG_CTRL_EM2RUN_DEFAULT << 2)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 77 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_EM3RUN   (0x1UL << 3)

Energy Mode 3 Run Enable

Definition at line 78 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Init() .

#define WDOG_CTRL_EM3RUN_DEFAULT   ( _WDOG_CTRL_EM3RUN_DEFAULT << 3)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 82 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_EM4BLOCK   (0x1UL << 5)

Energy Mode 4 Block

Definition at line 88 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Init() .

#define WDOG_CTRL_EM4BLOCK_DEFAULT   ( _WDOG_CTRL_EM4BLOCK_DEFAULT << 5)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 92 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_EN   (0x1UL << 0)

Watchdog Timer Enable

Definition at line 63 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Feed() , and WDOGn_Init() .

#define WDOG_CTRL_EN_DEFAULT   ( _WDOG_CTRL_EN_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 67 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_LOCK   (0x1UL << 4)

Configuration lock

Definition at line 83 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Enable() , and WDOGn_Init() .

#define WDOG_CTRL_LOCK_DEFAULT   ( _WDOG_CTRL_LOCK_DEFAULT << 4)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 87 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_PERSEL_DEFAULT   ( _WDOG_CTRL_PERSEL_DEFAULT << 8)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 101 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK   (0x1UL << 6)

Software Oscillator Disable Block

Definition at line 93 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Init() .

#define WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_DEFAULT   ( _WDOG_CTRL_SWOSCBLOCK_DEFAULT << 6)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_CTRL

Definition at line 97 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_SYNCBUSY_CMD   (0x1UL << 1)

CMD Register Busy

Definition at line 134 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Feed() .

#define WDOG_SYNCBUSY_CMD_DEFAULT   ( _WDOG_SYNCBUSY_CMD_DEFAULT << 1)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_SYNCBUSY

Definition at line 138 of file efm32hg_wdog.h .

#define WDOG_SYNCBUSY_CTRL   (0x1UL << 0)

CTRL Register Busy

Definition at line 129 of file efm32hg_wdog.h .

Referenced by WDOGn_Enable() , WDOGn_Feed() , WDOGn_Init() , and WDOGn_Lock() .

#define WDOG_SYNCBUSY_CTRL_DEFAULT   ( _WDOG_SYNCBUSY_CTRL_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for WDOG_SYNCBUSY

Definition at line 133 of file efm32hg_wdog.h .