BURAM Bit FieldsDevices > BURAM

Macros

#define _BURAM_RET_REG_MASK   0xFFFFFFFFUL
 
#define _BURAM_RET_REG_RESETVALUE   0x00000000UL
 
#define _BURAM_RET_REG_RETREG_DEFAULT   0x00000000UL
 
#define _BURAM_RET_REG_RETREG_MASK   0xFFFFFFFFUL
 
#define _BURAM_RET_REG_RETREG_SHIFT   0
 
#define BURAM_RET_REG_RETREG_DEFAULT   (_BURAM_RET_REG_RETREG_DEFAULT << 0)
 

Macro Definition Documentation

#define _BURAM_RET_REG_MASK   0xFFFFFFFFUL

Mask for BURAM_RET_REG

Definition at line 73 of file efr32bg21_buram.h.

#define _BURAM_RET_REG_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for BURAM_RET_REG

Definition at line 72 of file efr32bg21_buram.h.

#define _BURAM_RET_REG_RETREG_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for BURAM_RET_REG

Definition at line 76 of file efr32bg21_buram.h.

#define _BURAM_RET_REG_RETREG_MASK   0xFFFFFFFFUL

Bit mask for BURAM_RETREG

Definition at line 75 of file efr32bg21_buram.h.

#define _BURAM_RET_REG_RETREG_SHIFT   0

Shift value for BURAM_RETREG

Definition at line 74 of file efr32bg21_buram.h.

#define BURAM_RET_REG_RETREG_DEFAULT   (_BURAM_RET_REG_RETREG_DEFAULT << 0)

Shifted mode DEFAULT for BURAM_RET_REG

Definition at line 77 of file efr32bg21_buram.h.